อบต.บ้านแลง
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
รวมลิงค์ต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน กรณี กลิ่นเหม็นรบกวนจากควันไฟ การจุดไฟไล่ยุง การเลี้ยงวัว บ้านสวนป่าหนองปง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแลง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง งวดปีงบประมาณ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์
เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566
กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรมการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565
แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง ผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ประจำปีงบประมาณ 2565
ภาพกิจกรรมการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ วัดปู่จ้อย ตำบลบ้านแลง
รายงานผลการใช้มาตรการลดพลังงาน อบต.บ้านแลง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(รายรับ-รายจ่าย) ประจำไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ การตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง งวดปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง เกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการแพร่ระบาดของศัตรูพืช
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง รับโอนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
  รายละเอียด...
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
  รายละเอียด...
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  สปก  นส3   นส3ก   นส 4 จ หมู่ที่ 1  นส 4 จ หมู่ที่ 2  นส 4 จ หมู่ที่ 3
  นส 4 จ หมู่ที่ 4  นส 4 จ หมู่ที่ 5  นส 4 จ หมู่ที่ 6   นส 4 จ หมู่ที่ 7
  นส 4 จ หมู่ที่ 8   นส 4 จ หมู่ที่ 9   นส 4 จ หมู่ที่ 10   นส 4 จ หมู่ที่ 11
  นส 4 จ หมู่ที่ 12  นส 4 จ ชื่อเจ้าของไม่ตรงตามทะเบียนราษฎร์
  นส 4 จ บุคคลนอกพื้นที่
การชำระภาษีประจำปี 2563
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563
รายละเอียด....
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563
รายละเอียด....
ลานกีฬาในตำบลบ้านแลง
รากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" : ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์
งานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขตจังหวัดลำปาง
ข่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวการรับสมัครงาน
link0.gif
link8.gif
link3.gif
link2.gif
link1.gif
link6.gif
link7.gif
link5.gif
นางอัมพร ฤทธิ์ดีเป็งโต
นายก อบต.บ้านแลง
พบปัญหาการทุจริต
สามารถ ร้องเรียน ร้องทุกข์
ได้ที่ นายก อบต.บ้านแลง
โทร.
061 024 5198
หรือตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และสามารถติดต่อผ่านทางอีเมล์
ของอบต.บ้านแลง ได้ที่
saraban_06520114@dla.go.th
หรือ banlangsao@hotmail.com
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต