อบต.บ้านแลง
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
รวมลิงค์ต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2567
การจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ดำหัวผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของราษฎรในเขตตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ e-service
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดกิจกรรมโครงการสืบสานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ภ.ด.ส.3)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน กรณี กลิ่นเหม็นรบกวนจากควันไฟ การจุดไฟไล่ยุง การเลี้ยงวัว บ้านสวนป่าหนองปง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแลง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง งวดปีงบประมาณ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์
เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
ภาพกิจกรรมการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565
แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง กำหนดนโยบายและมาตรการให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด และสถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(รายรับ-รายจ่าย) ประจำไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ การตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง งวดปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง เกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการแพร่ระบาดของศัตรูพืช
ลานกีฬาในตำบลบ้านแลง
รากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" : ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์
งานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขตจังหวัดลำปาง
 
link0.gif
link8.gif
link3.gif
link2.gif
link1.gif
link6.gif
link7.gif
link5.gif
นางอัมพร ฤทธิ์ดีเป็งโต
นายก อบต.บ้านแลง
พบปัญหาการทุจริต
สามารถ ร้องเรียน ร้องทุกข์
ได้ที่ นายก อบต.บ้านแลง
โทร.
063 215 2508
หรือตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และสามารถติดต่อผ่านทางอีเมล์
ของอบต.บ้านแลง ได้ที่
saraban_06520114@dla.go.th
หรือ banlangsao@hotmail.com
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต