อบต.บ้านแลง
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
รวมลิงค์ต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(รายรับ-รายจ่าย) ประจำไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ การตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง งวดปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง เกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการแพร่ระบาดของศัตรูพืช
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง รับโอนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
  รายละเอียด...
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
  รายละเอียด...
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  สปก  นส3   นส3ก   นส 4 จ หมู่ที่ 1  นส 4 จ หมู่ที่ 2  นส 4 จ หมู่ที่ 3
  นส 4 จ หมู่ที่ 4  นส 4 จ หมู่ที่ 5  นส 4 จ หมู่ที่ 6   นส 4 จ หมู่ที่ 7
  นส 4 จ หมู่ที่ 8   นส 4 จ หมู่ที่ 9   นส 4 จ หมู่ที่ 10   นส 4 จ หมู่ที่ 11
  นส 4 จ หมู่ที่ 12  นส 4 จ ชื่อเจ้าของไม่ตรงตามทะเบียนราษฎร์
  นส 4 จ บุคคลนอกพื้นที่
การชำระภาษีประจำปี 2563
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563
รายละเอียด....
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563
รายละเอียด....
ลานกีฬาในตำบลบ้านแลง
รากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" : ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์
งานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขตจังหวัดลำปาง
ข่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวการรับสมัครงาน
link0.gif
link8.gif
link3.gif
link2.gif
link1.gif
link6.gif
link7.gif
link5.gif
นายสะอาด เป็นกล
นายก อบต.บ้านแลง
พบปัญหาการทุจริต
สามารถ ร้องเรียน ร้องทุกข์
ได้ที่ นายก อบต.บ้านแลง
โทร.
086-1988230
หรือตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และสามารถติดต่อผ่านทางอีเมล์
ของอบต.บ้านแลงได้ที่
banlangsao@hotmail.com
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต