อบต.บ้านแลง
แผนดำเนินงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
รวมลิงค์ หน่วยงานอื่นๆ
ฟังเพลง
? Green Ware
? 88.5 FM MAX
? 93 Cool FM
? 91.5 hotwave
? 105 life FM
? Bangkok Radio
? 104.5 FaT Radio
? 103.5
? Peak FM
? 102.5 Get
? 94.5 FMM
? 93.5 EFM
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง รับโอนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
  รายละเอียด...
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
  รายละเอียด...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  สปก  นส3   นส3ก   นส 4 จ หมู่ที่ 1  นส 4 จ หมู่ที่ 2  นส 4 จ หมู่ที่ 3
  นส 4 จ หมู่ที่ 4  นส 4 จ หมู่ที่ 5  นส 4 จ หมู่ที่ 6   นส 4 จ หมู่ที่ 7
  นส 4 จ หมู่ที่ 8   นส 4 จ หมู่ที่ 9   นส 4 จ หมู่ที่ 10   นส 4 จ หมู่ที่ 11
  นส 4 จ หมู่ที่ 12  นส 4 จ ชื่อเจ้าของไม่ตรงตามทะเบียนราษฎร์
  นส 4 จ บุคคลนอกพื้นที่
การชำระภาษีประจำปี 2563
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562
รายละเอียด....
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562
รายละเอียด....
ลานกีฬาในตำบลบ้านแลง
รากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" : ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์
งานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขตจังหวัดลำปาง
การชำระภาษีประจำปี 2562
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561
รายละเอียด....
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561
รายละเอียด....
การชำระภาษีประจำปี 2561
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลงอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด....
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน รายละเอียด....
บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรายละเอียด....
คู่มือประชาชนรายละเอียด....
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รายละเอียด....
ข่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวการรับสมัครงาน
ข่าวเด่น...วันนี้
นายสะอาด เป็นกล
นายก อบต.บ้านแลง
พบปัญหาการทุจริต
สามารถ ร้องเรียน ร้องทุกข์
ได้ที่ นายก อบต.บ้านแลง
โทร.
086-1988230
หรือตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และสามารถติดต่อผ่านทางอีเมล์
ของอบต.บ้านแลงได้ที่
banlangsao@hotmail.com
 
หนังสือพิมพ์
link8.gif
link6.gif
link0.gif
link1.gif
link2.gif
link7.gif
link5.gif
link3.gif