การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน