ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.  2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546