รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564