ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง รับโอนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
  รายละเอียด...
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
  รายละเอียด...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  สปก  นส3   นส3ก   นส 4 จ หมู่ที่ 1  นส 4 จ หมู่ที่ 2  นส 4 จ หมู่ที่ 3
  นส 4 จ หมู่ที่ 4  นส 4 จ หมู่ที่ 5  นส 4 จ หมู่ที่ 6   นส 4 จ หมู่ที่ 7
  นส 4 จ หมู่ที่ 8   นส 4 จ หมู่ที่ 9   นส 4 จ หมู่ที่ 10   นส 4 จ หมู่ที่ 11
  นส 4 จ หมู่ที่ 12  นส 4 จ ชื่อเจ้าของไม่ตรงตามทะเบียนราษฎร์
  นส 4 จ บุคคลนอกพื้นที่
การชำระภาษีประจำปี 2563
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562
รายละเอียด....
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562
รายละเอียด....
ลานกีฬาในตำบลบ้านแลง
รากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" : ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์
งานประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขตจังหวัดลำปาง
การชำระภาษีประจำปี 2562
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561
รายละเอียด....
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561
รายละเอียด....
การชำระภาษีประจำปี 2561
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลงอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด....
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน รายละเอียด....
บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรายละเอียด....
คู่มือประชาชนรายละเอียด....
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รายละเอียด....