หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  ประกาศ ก.ถ. เรื่่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
  ประกาศ ก.ถ. เรื่่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4
  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่่อง มาตรฐานทั่วปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่่อนระดับ และการเลื่่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  ประกาศ ก.ถ. เรื่่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)
  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่่อง มาตรฐานทั่่วไปเกี่่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่่อนไขการสอบแข่งขัน พ .ศ. 2560 และที่่ แก้ไขเพิ่่มเติม
การพัฒนาบุคลากร
  ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสููตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่่น
  แผนพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่่อง มาตรฐานทั่่วไปเกี่่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้้าราชการ พ นัักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่่น พ .ศ. 2558 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( หมวด 6 การเพิ่มพูประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการ ทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และ หมวด 9 การร้องทุกข์)
  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลังเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2558
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลังเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
( เงินโบนัส )สำหรับ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยีการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2564

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง