คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ที่ 681/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562
เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ที่ 679/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ที่ 678/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ที่ 677/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ที่ 676/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562
เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ที่ 672/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562
เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ที่ 671/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562
เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ที่ 659/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562
เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ที่ 658/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562
เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง