รวมลิงค์ หน่วยงานอื่นๆ
ฟังเพลง
? Green Ware
? 88.5 FM MAX
? 93 Cool FM
? 91.5 hotwave
? 105 life FM
? Bangkok Radio
? 104.5 FaT Radio
? 103.5
? Peak FM
? 102.5 Get
? 94.5 FMM
? 93.5 EFM
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลงอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด....
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน รายละเอียด....
บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรายละเอียด....
คู่มือประชาชนรายละเอียด....
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560รายละเอียด....
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2560รายละเอียด....
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2560รายละเอียด....
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560รายละเอียด....
การชำระภาษีประจำปี 2560
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2560 รายละเอียด....
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2559 รายละเอียด....
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559รายละเอียด....
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2559รายละเอียด....
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ในงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 รายละเอียด....
การชำระภาษีประจำปี 2559
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รายละเอียด....
ข่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวการรับสมัครงาน
ข่าวเด่น...วันนี้
นายสะอาด เป็นกล
นายก อบต.บ้านแลง
พบปัญหาการทุจริต
สามารถ ร้องเรียน ร้องทุกข์
ได้ที่ นายก อบต.บ้านแลง
โทร.
086-1988230
หรือตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และสามารถติดต่อผ่านทางอีเมล์
ของอบต.บ้านแลงได้ที่
banlangsao@hotmail.com
หนังสือพิมพ์
link8.gif
link6.gif
link0.gif
link1.gif
link2.gif
link7.gif
link5.gif
link3.gif