เรื่อง
ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแตะ หมู่ที่ 6 
ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีปรีดา หมู่ที่ 3
ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบมาย หมู่ที่ 2 
ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่าระบายน้ำ ณ บ้านปู่จ้อย หมู่ที่ 7 
ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 9
ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านสวนป่า-หนองปง หมู่ที่ 12 
ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อางน้ำล้อม ม.8
ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1
ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านดง หมู่ที่ 5 
ผลการสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน
ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยวม หมู่ที่ 10 
ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อางน้ำล้อม หมู่ที่ 8
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557