สรุปข้อมูลการให้บริการประชาชน
 

การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ

ห้วงเวลา ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(บาท) ภาษีป้าย(บาท) ภาษีบำรุงท้องที่(บาท) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต(บาท)

ไตรมาส 1
( ต.ค. 61 - ธ.ค. 61)

-
-
1,750
-
ไตรมาส 2
(ม.ค. 62 - มี.ค. 62)
189,877.63
4,660
45,688
11,950
ไตรมาส 3
( เม.ย. 62 - มิ.ย. 62)
14,343.28
1ล152
9,130
300
ไตรมาส 4
( ก.ค. 62 - ก.ย. 62)

 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

เดือน มกราคม 2562

จำนวน 3 ราย

•  คสล. 1 ชั้น พื้นที่ 150.00 ตร.ม.

•  คสล. 1 ชั้น พื้นที่ 100.00 ตร.ม.

•  ไม้ 1 ชั้น พื้นที่ 87.00 ตร.ม.

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

 

จำนวน 2 ราย

• คสล. 1 ชั้น พื้นที่ 72.00 ตร.ม.

•ไม้ 1 ชั้น พื้นที่ 63.00 ตร.ม.

เดือนมีนาคม 2562

 

 

จำนวน 3 ราย

•  คสล. 1 ชั้น พื้นที่ 81.00 ตร.ม.

•  คสล. 1 ชั้น พื้นที่ 121.00 ตร.ม.

• ไม้ 1 ชั้น พื้นที่ 72.00 ตร.ม.

เดือนเมษายน 2562

 

 

 

จำนวน 3 ราย

•  คสล. 1 ชั้น พื้นที่ 88.66 ตร.ม.

•  ไม้ 1 ชั้น พื้นที่ 28.80 ตร.ม.

•  ไม้ 2 ชั้น พื้นที่ 112.00 ตร.ม.

เดือนพฤษภาคม 2562

จำนวน 1 ราย

•  คสล. 1 ชั้น พื้นที่ 36.12 ตร.ม.

เดือนมิถุนายน 2562 -