เรื่อง
งบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 66-001
สายบ้านแม่อางน้ำล้อม (หัวงาน) หมู่ที่ 8 - บ้านศรีปรีดาหมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ( 11 ม.ค. 62)
3,648,179.05
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 66-001 สายบ้านแม่อางน้ำล้อม (หัวงาน) หมู่ที่ 8 - บ้านศรีปรีดาหมู่ที่ 3
3,648,179.05
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.66-003 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,071,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.66-003 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 1,071,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านศรีปรีดา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแลง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
510,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : โครงการเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านศรีปรีดา หมู่ที่ 3 510,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : โครงการเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 9 270,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยวม หมู่ที่ 10 319,800.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน คสล. (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 9 28,500.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแตะ หมู่ที่ 6 150,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อาง หมู่ที่ 4 268,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบพร้อมวางท่อ 237,800.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : โครงการเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหลวง (หางทุ่ง) หมู่ที่ 11 381,900.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : โครงการเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสบมาย หมู่ที่ 2 293,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : โครงการเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหลวง(สบลอง) หมู่ที่ 11 164,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 160,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีปรีดา ม.3 260,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อางน้ำล้อม หมู่ที่ 8 381,900.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 158,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านวังยวม ม.10 153,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดง ม.5 202,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.บ้านแลง 100,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : ก่อสร้างที่ตั้งประปาหมู่บ้าน และปรับปรุงอุปกรณ์ประปาหมู่บ้าน 250,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบมาย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแลง 200,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแลง 200,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,035,000.00 
ประกาศ อบต.บ้านแลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  
ประกาศ อบต.บ้านแลง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  
ประกาศ อบต.บ้านแลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแลง 1,125,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : ก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต บ้านแตะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแลง 140,900.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : ก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต บ้านศรีปรีดา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแลง 250,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแลง 410,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยวม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแลง 250,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแลง 300,000.00
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแลง 250,000.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่อางน้ำล้อม หมู่ที่ 8 100,000.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสวนป่า-หนองปง หมู่ที่ 12 246,800.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแม่อาง หมู่ที่ 4 81,000.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแม่อางนอก-บ้านแม่อางน้ำล้อม หมู่ที่ 8 358,000.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหลวง (สบลอง) หมู่ที่ 11 695,000.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหลวง หมู่ที่ 11 450,000.00
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ประปาหมู่บ้าน ณ บ้านวังยวม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 171,500.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต ณ บ้านหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 249,400.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต จำนวน 3 จุด ณ บ้านศรีปรีดา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 344,000.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต จำนวน 5 จุด ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 569,000.00
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถังสูงโครงสร้างเหล็ก อุปกรณ์ประปาพร้อมวางท่อ PVC ณ บ้านสวนป่า-หนองปง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 185,200.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองใต้น้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมส พร้อมเดินท่อประปา ณ บ้านวังยวม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 164,900.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังสูงโครงสร้างเหล็ก ณ บ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 272,900.00
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมสพร้อมอุปกรณ์ประปา เดินท่อประปา PVC ณ บ้านปู่จ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 235,000.00
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาภูเขา เดินท่อประปา PVC ณ บ้านแตะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 250,000.00
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก อุปกรณ์ประปา เดินท่อประปา PVC ณ บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 250,000.00
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา อุปกรณ์ประปา เดินท่อประปา PVC ณ บ้านสบมาย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 196,700.00
ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 1,039,000.00 
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแตะ หมู่ที่ 6  149,800.00 
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีปรีดา หมู่ที่ 3 150,000.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบมาย หมู่ที่ 2  149,700.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่าระบายน้ำ ณ บ้านปู่จ้อย หมู่ที่ 7  149,900.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 9 149,700.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านสวนป่า-หนองปง หมู่ที่ 12  149,800.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อางน้ำล้อม ม.8 149,500.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 149,600.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านดง หมู่ที่ 5  149,400.00 
  สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน 104,000.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยวม หมู่ที่ 10  149,100.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อางน้ำล้อม หมู่ที่ 8 199,200.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลวง หมู่ที่ 11  350,000.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อาง หมู่ที่ 4 249,400.00 
  สอบราคาจ้างดาดลำเหมืองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1, 11  600,000.00 
  สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต สายบ้านศรีปรีดา-บ้านแลง หมู่ที่ 8  1,044,000.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างเรียงกล่องเกเบี้ยนฯ ณ บ้านปู่จ้อย หมู่ที่ 7 154,000.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ณ บ้านแตะ หมู่ที่ 6  260,000.00 
  สอบราคาจ้างวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปฯ ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 200,000.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมฯและถนน คสล. ณ ณาปนสถานบ้านศรีปรีดา (ปง) หมูที่ 3  200,000.00 
  สอบราคาซื้อปุ๋ยสูตร 46-0-0  395,150.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีตฯ ณ บ้านดง หมู่ที่ 5  1,050,000.00 
  สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการดาดลำเหมืองคอนกรีตคลองส่งน้ำ ณ บ้านศรีปรีดา หมู่ที่ 3 635,000.00 
  สอบราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบโดยใช้สถานที่ของผู้รับจ้าง ระยะเวลา 10 เดือน  220,000.00 
  สอบราคาจ้างทำอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลบ้านแลง จำนวน 6 ศูนย์  385,700.00