เรื่อง
วันที่ ประกาศ งบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 13/01/2559  1,039,000.00 
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแตะ หมู่ที่ 6  14/09/2558  149,800.00 
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีปรีดา หมู่ที่ 3 14/09/2558  150,000.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบมาย หมู่ที่ 2  14/09/2558  149,700.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่าระบายน้ำ ณ บ้านปู่จ้อย หมู่ที่ 7  14/09/2558  149,900.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 9 14/09/2558  149,700.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านสวนป่า-หนองปง หมู่ที่ 12  14/09/2558  149,800.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อางน้ำล้อม ม.8 10/09/2558  149,500.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 10/09/2558  149,600.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านดง หมู่ที่ 5  10/09/2558  149,400.00 
  สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน 10/09/2558  104,000.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยวม หมู่ที่ 10  14/08/2558  149,100.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อางน้ำล้อม หมู่ที่ 8 14/08/2558  199,200.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลวง หมู่ที่ 11  26/06/2558  350,000.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อาง หมู่ที่ 4 26/06/2558  249,400.00 
  สอบราคาจ้างดาดลำเหมืองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1, 11  24/03/2558  600,000.00 
  สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต สายบ้านศรีปรีดา-บ้านแลง หมู่ที่ 8  24/03/2558  1,044,000.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างเรียงกล่องเกเบี้ยนฯ ณ บ้านปู่จ้อย หมู่ที่ 7 26/02/2558  154,000.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ณ บ้านแตะ หมู่ที่ 6  26/02/2558  260,000.00 
  สอบราคาจ้างวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปฯ ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 26/02/2558  200,000.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมฯและถนน คสล. ณ ณาปนสถานบ้านศรีปรีดา (ปง) หมูที่ 3  23/01/2558  200,000.00 
  สอบราคาซื้อปุ๋ยสูตร 46-0-0  20/01/2558  395,150.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีตฯ ณ บ้านดง หมู่ที่ 5  18/12/2557  1,050,000.00 
  สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการดาดลำเหมืองคอนกรีตคลองส่งน้ำ ณ บ้านศรีปรีดา หมู่ที่ 3 25/11/2557  635,000.00 
  สอบราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบโดยใช้สถานที่ของผู้รับจ้าง ระยะเวลา 10 เดือน  13/11/2557  220,000.00 
  สอบราคาจ้างทำอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลบ้านแลง จำนวน 6 ศูนย์  13/11/2557  385,700.00