เรื่อง
วันที่ ประกาศ งบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่อางน้ำล้อม หมู่ที่ 8 7/6/2560  100,000.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสวนป่า-หนองปง หมู่ที่ 12 7/6/2560  246,800.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแม่อาง หมู่ที่ 4 7/6/2560  81,000.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแม่อางนอก-บ้านแม่อางน้ำล้อม หมู่ที่ 8 7/6/2560  358,000.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหลวง (สบลอง) หมู่ที่ 11 7/6/2560  695,000.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหลวง หมู่ที่ 11 7/6/2560  450,000.00
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ประปาหมู่บ้าน ณ บ้านวังยวม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 19/9/2559  171,500.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต ณ บ้านหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 19/9/2559  249,400.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต จำนวน 3 จุด ณ บ้านศรีปรีดา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 19/9/2559  344,000.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต จำนวน 5 จุด ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 19/9/2559  569,000.00
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถังสูงโครงสร้างเหล็ก อุปกรณ์ประปาพร้อมวางท่อ PVC ณ บ้านสวนป่า-หนองปง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 19/9/2559  185,200.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองใต้น้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมส พร้อมเดินท่อประปา ณ บ้านวังยวม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 19/9/2559  164,900.00
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังสูงโครงสร้างเหล็ก ณ บ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 19/9/2559  272,900.00
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมสพร้อมอุปกรณ์ประปา เดินท่อประปา PVC ณ บ้านปู่จ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 19/9/2559  235,000.00
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาภูเขา เดินท่อประปา PVC ณ บ้านแตะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 19/9/2559  250,000.00
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก อุปกรณ์ประปา เดินท่อประปา PVC ณ บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 19/9/2559  250,000.00
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา อุปกรณ์ประปา เดินท่อประปา PVC ณ บ้านสบมาย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 19/9/2559  196,700.00
ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 13/01/2559  1,039,000.00 
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแตะ หมู่ที่ 6  14/09/2558  149,800.00 
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีปรีดา หมู่ที่ 3 14/09/2558  150,000.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบมาย หมู่ที่ 2  14/09/2558  149,700.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่าระบายน้ำ ณ บ้านปู่จ้อย หมู่ที่ 7  14/09/2558  149,900.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 9 14/09/2558  149,700.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านสวนป่า-หนองปง หมู่ที่ 12  14/09/2558  149,800.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อางน้ำล้อม ม.8 10/09/2558  149,500.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 10/09/2558  149,600.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านดง หมู่ที่ 5  10/09/2558  149,400.00 
  สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน 10/09/2558  104,000.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยวม หมู่ที่ 10  14/08/2558  149,100.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อางน้ำล้อม หมู่ที่ 8 14/08/2558  199,200.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลวง หมู่ที่ 11  26/06/2558  350,000.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อาง หมู่ที่ 4 26/06/2558  249,400.00 
  สอบราคาจ้างดาดลำเหมืองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1, 11  24/03/2558  600,000.00 
  สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต สายบ้านศรีปรีดา-บ้านแลง หมู่ที่ 8  24/03/2558  1,044,000.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างเรียงกล่องเกเบี้ยนฯ ณ บ้านปู่จ้อย หมู่ที่ 7 26/02/2558  154,000.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ณ บ้านแตะ หมู่ที่ 6  26/02/2558  260,000.00 
  สอบราคาจ้างวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปฯ ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 26/02/2558  200,000.00 
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมฯและถนน คสล. ณ ณาปนสถานบ้านศรีปรีดา (ปง) หมูที่ 3  23/01/2558  200,000.00 
  สอบราคาซื้อปุ๋ยสูตร 46-0-0  20/01/2558  395,150.00 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีตฯ ณ บ้านดง หมู่ที่ 5  18/12/2557  1,050,000.00 
  สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการดาดลำเหมืองคอนกรีตคลองส่งน้ำ ณ บ้านศรีปรีดา หมู่ที่ 3 25/11/2557  635,000.00 
  สอบราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบโดยใช้สถานที่ของผู้รับจ้าง ระยะเวลา 10 เดือน  13/11/2557  220,000.00 
  สอบราคาจ้างทำอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลบ้านแลง จำนวน 6 ศูนย์  13/11/2557  385,700.00