นายยืน กันทะมูล
ปลัด อบต.บ้านแลง
นางสาวอรทัย เทพรักษาฤาชัย
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวณิชาภา จิตต์เกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเสกสันต์ ศิลา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา จารุพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางศิรินธร ประเสริฐศิลป์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ว่าที่ร.ต.ภูมิพัฒน์ รมย์นิรันดร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายชาตรี ศานตินนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายจเร เอกรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าที่ร.ต.กิตติพจน์ เป็งโต
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายการัณจ์ ชมภู
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายสมพงษ์ เมฆสุวรรณ
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายจตุพงษ์ ตุลาพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
       
นายมานิตย์ ศรีบุญยงค์
คนงานประจำรถขยะ
นายอินจันทร์ ธรรมสิทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
นายบรรจง รักชาติ
นักการ
นางสาวนิภาภรณ์ เป็นกล
คนสวน
นางดวงใจ กาวิเต
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนงเยาว์ อังคสิงห์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิมล ฝั้นสืบ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพรรณี ธิสาระ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัชรี แก้วปิง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางดวงจันทร์ อ้ายมาเครือ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางน้อย จันทร์ติ๊บ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงดาว ดวงจิตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายสุภาพ คชสินธ์
ยาม

นางมธุรส ไชยชนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพนิตานันท์ บุตรธุระ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวชญาภา พรมไชย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวคัชรินทร์ ต๊ะสูง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางรจนา เทพชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายกมลศักดิ์ กิติวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอภิสรา สุกใส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายประยูร อินพิรุด
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิทวน เป็งตา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางมาลี รินแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพิษณุภรณ์ เชื้อคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวิทยา จ่าพบ
คนงานเครื่องสูบน้ำ