นายสุริยา ฝั้นสืบ
ปลัด อบต.บ้านแลง
นางสาวอุไรวรรณ แมะบ้าน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นายณัฐพงษ์ อุดมทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายเสกสันต์ ศิลา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา จารุพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางศิรินธร ประเสริฐศิลป์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ว่าที่ร.ต.ภูมิพัฒน์ รมย์นิรันดร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายชาตรี ศานตินนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายจเร เอกรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าที่ร.ต.กิตติพจน์ เป็งโต
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายการัณจ์ ชมภู
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายชัยวัทธ วัทธศิลป์
พนักงานขับรถยนต์
นายสมพงษ์ เมฆสุวรรณ
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายจตุพงษ์ ตุลาพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
       
นายมานิตย์ ศรีบุญยงค์
คนงานประจำรถขยะ
นายอินจันทร์ ธรรมสิทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
นายบรรจง รักชาติ
นักการ
นางสาวนิภาภรณ์ เป็นกล
คนสวน
นางดวงใจ กาวิเต
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 1
นางนงเยาว์ อังคสิงห์
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 2
นางพรรณี ธิสาระ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 2
นางสาววัชรี แก้วปิง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 3
นางนิมล ฝั้นสืบ
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 4
นางดวงจันทร์ อ้ายมาเครือ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 4
นางน้อย จันทร์ติ๊บ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 5
นางแสงดาว ดวงจิตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 6
นายสุภาพ คชสินธ์
ยาม

นางมธุรส ไชยชนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพนิตานันท์ บุตรธุระ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวชญาภา พรมไชย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวคัชรินทร์ ต๊ะสูง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางรจนา เทพชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวรัตนศิริ เป็งโต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางอภิสรา สุกใส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายอรรถพล ธรรมวงค์
หัวหน้าส่วนโยธา
นางมาลี รินแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายธัญวิศิษฏ์ ฟังอารมณ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายวิทยา จ่าพบ
คนงานเครื่องสูบน้ำ