นายอนันต์ กันทะวงค์
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
นายแก้ว ปวนบุญนำ
รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
นายสุริยา ฝั้นสืบ
เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
นายเกียรติยศ เครือจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ 1
นายพจน์ คชสินธ์
สมาชิก อบต. หมู่ 1
นายเกษม ฟองสมุทร
สมาชิก อบต. หมู่ 2
นายปัญญา วงค์เฉียว
สมาชิก อบต. หมู่ 2
นางสาวบัวบาน ชมภูเครือ
สมาชิก อบต. หมู่ 3
นายอรุณ สีเขียวอ่อน
สมาชิก อบต. หมู่ 3
นางสาวสุพรรณ์ นันตาวงค์
สมาชิก อบต. หมู่ 4
นายประเสริฐ ก๋าเมืองลือ
สมาชิก อบต. หมู่ 4
นายด่วน ปุ้มตะมะ
สมาชิก อบต. หมู่ 5
นางสมพิศ หล้าปวงคำ
สมาชิก อบต. หมู่ 5
นางแสงทิศ ทำดี
สมาชิก อบต. หมู่ 6
นายยุทธนาชัย ยะนาวงค์
สมาชิก อบต. หมู่ 6
นายเกรียงไกร ไชยยศ
สมาชิก อบต. หมู่ 7
นายสมจิตต์ แก้วพลอย
สมาชิก อบต. หมู่ 7
นายแก้ว ปวนบุญนำ
สมาชิก อบต. หมู่ 8
นายสมเนียน วงศ์ก๋องคำ
สมาชิก อบต. หมู่ 8
นายสุภาพ มีครัว
สมาชิก อบต. หมู่ 9
นางจีระพร กองหล้า
สมาชิก อบต. หมู่ 9
นางสาวเพ็ญศรี เรือนจักเครือ
สมาชิก อบต. หมู่ 10
นายสุคำ ต๊ะวัน
สมาชิก อบต. หมู่ 10
นายอนันต์ กันทะวงค์
สมาชิก อบต. หมู่ 11
นายอนุศักดิ์ นันต๊ะเสน
สมาชิก อบต. หมู่ 11
นายฆนวัฒน์ อินทะมูล
สมาชิก อบต. หมู่ 12
นายธรรมรัตน์ แก้วระกา
สมาชิก อบต. หมู่ 12