กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

ปีงบประมาณ 2560 สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ

•  โครงการ ฒ. รุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพช่องปาก รพสต.บ้านสบมาย ปี 2560 เป็นเงิน 23,632.- บาท

•  โครงการสร้างแกนนำผู้ดูแลผู้พิการ ปี 2560 เป็นเงิน 32,282.- บาท

•  โครงการพัฒนาเครือข่ายสายใยรัก รพ.สต.บ้านสบมาย ปี 2560 เป็นเงิน 29,132.- บาท

•  โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นเงิน 36,017.- บาท

•  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นเงิน 21,312.- บาท

•  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นเงิน 36,017.- บาท

•  โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวทุ่ง เป็นเงิน 3,825 บาท

•  โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบมาย เป็นเงิน 9,407 บาท

•  โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีปรีดา เป็นเงิน 1,680 บาท

•  โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อาง เป็นเงิน 2,920 บาท

•  โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง เป็นเงิน 1,215 บาท

โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแตะ เป็นเงิน 1,680 บาท

ประมวลภาพกิจกรรม