ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองลำปาง ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ประมาณ 33 กิโลเมตร ตามถนนทางหลวงสายลำปาง - งาว และถนนทางหลวงสายลำปาง - กิ่วลม บ้านเลขที่ 294 หมู่ที่ 2 บ้านสบมาย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เนื้อที่
พื้นที่ของตำบลบ้านแลงมีประมาณ 210.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 206,178 ไร่ แยกเป็นลักษณะดังต่อไปนี้
1. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง) ประมาณ 176,687 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86 ของจำนวนพื้นที่ทั้งตำบล
2. พื้นที่ลานป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ประมาณ 20,522 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนพื้นที่ทั้งตำบล
3. พื้นที่เพาะปลูกและการเกษตร ประมาณ 7,169 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3 ของจำนวนพื้นที่ทั้งตำบล
4. พื้นที่ที่อยู่อาศัยและสาธารณะประโยชน์ ประมาณ 1,800 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1 ของจำนวนพื้นที่ทั้งตำบล

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ ตำบลเมืองมาย (บ้านแม่เบินและบ้านไผ่งาน) ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
ทิศใต้ ติดต่อตำบลบ้านเสด็จ (บ้านทรายมูล, บ้านจำค่า) อำเภอเมืองลำปาง
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบุญนาคพัฒนา (บ้านบุญนาค, บ้านแลง) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศตำบลบ้านแลง มีลักษณะเป็นที่ราบสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าเศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) มีแม่น้ำลำห้วยที่สำคัญผ่านได้แก่ แม่น้ำวัง, ลำห้วยแม่มาย, ลำห้วยแม่อาง, ลำห้วยแม่ปง

จำนวนหมู่บ้านและประชากร
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง มีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
หมายเลขโทรศัพท์
ผู้ใหญ่บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
หมู่ที่ 1
บ้านหัวทุ่ง
207
263
273
536
นายกัมพล กาวิตา
085-6253059
หมู่ที่ 2
บ้านสบมาย
238
224
217
441
นายประเสริฐ ปานกำเหนิด
089-4353941
หมู่ที่ 3
บ้านศรีปรีดา
299
383
369
752
นายพจน์   ชมภูแก้ว
084-4812249
หมู่ที่ 4
บ้านแม่อาง
242
317
325
642
นายปัญญา เรืองยศ
089-2885636
หมู่ที่ 5
บ้านดง
242
349
368
717
นายกล้าหาญ อินต๊ะพันธ์ 087-1814000
หมู่ที่ 6
บ้านแตะ
140
189
164
353
นายทองคำ เมาหา 086-1940075
หมู่ที่ 7
บ้านปู่จ้อย
89
166
133
299
นายสมศักดิ์ แก้วพลอย 082-1882740
หมู่ที่ 8
บ้านแม่อางน้ำล้อม
274
395
397
792
นางฟองจันทร์ เต็มสวัสดิ์ 089-2713350
หมู่ที่ 9
บ้านหาดเชี่ยว
230
284
265
549
นางสมบูรณ์ สวัสดี 084-8051036
หมู่ที่ 10
บ้านวังยวม
117
172
167
339
นายวรายุทธ สันวันดี 086-1961336
หมู่ที่ 11
บ้านหลวง
305
483
468
951
นายประสงค์ เป็งโต 086-1935863
หมู่ที่ 12
บ้านสวนป่า-หนองปง
103
169
184
353
นางกนกรัตน์ สุกใส 085-6242984
รวมทั้งสิ้น
2,486
3,394
3,330
6,724
 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558
ข้อมูลด้านอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ (อ้อย, สับปะรด) ทำสวน (มะม่วง, ลำไย, มะขาม) โดยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 15,000 บาท/คน/ปี และสำหรับหมู่ที่ 9 บ้านหาดเชี่ยว มีรายได้จากการจับสัตว์น้ำ การทำแพและเรือหางยาวท่องเที่ยว
สภาพทางสังคม
ด้านการศึกษา
      
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 โรง (โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง , โรงเรียนบ้านศรีปรีดา และโรงเรียนบ้านแม่อาง )
       โรงเรียนประถมและมัธยมขยายโอกาส จำนวน 1 โรง (โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา )
       โรงเรียนมัธยมประจำตำบล จำนวน 1 โรง (โรงเรียนเมืองมายวิทยา )
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง (บ้านหัวทุ่ง, บ้านสบมาย, บ้านศรีปรีดา, บ้านแม่อาง, บ้านดง, บ้านแตะ)
       ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง(ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง หมู่ที่ 2 บ้านสบมาย)


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
      
วัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง คือ วัดพระบาทเมืองมาย, วัดศรีปรีดา, วัดแม่อาง, วัดบ้านดง, วัดป่าพรหมภิรมย์,สำนักสงฆ์บ้าน ปู่จ้อย, วัดหาดเชี่ยว และวัดหลวงเมืองมาย
       โบสถ์คริสต์ จำนวน 2 แห่ง คือ บ้านสวนป่าหนองปง และบ้านดง


ด้านสาธารณสุข
      
สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1แห่ง (สอ.สบมาย และ สอ.จำค่า)
       เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 5คน
       อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 177 คน


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      
มีป้อมยามสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง (บ้านสบมาย)

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
       ถนนสายลำปาง - กิ่วลม ระยะทาง 14 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง
       ถนนสายสบมาย - บ้านไผ่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง
       ถนนสายวังยวม - ด่านจำค่า ระยะทาง 5.13 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรังและลาดยาง
       ถนนสายสบมาย - บ้านปู่จ้อย ระยะทาง 11 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางแคปซิล
       ถนนสายแม่อาง - บ้านดง ระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางแคปซิล
       ถนนสายศรีปรีดา - แม่อาง ระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางแคปซิล
       ถนนสายเรียบคลองชลประทานกิ่วลม เป็นถนนลูกรัง

การโทรคมนาคม
      
ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง (ไปรษณีย์เอกชน บ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 9)
       โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
       โทรศัพท์ทางไกลชนบทประจำหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
       โทรศัพท์ภายในบ้าน ยังไม่ได้รับการติดตั้งและไม่มีคู่สาย ( ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่าย AIS )

การไฟฟ้า
       ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แต่จำนวนไฟฟ้า สาธารณะ (ไฟกิ่ง) ยังติดไม่ทั่วถึงและมีจำนวนน้อย

แหล่งน้ำ แหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติ ที่สำคัญในตำบลมีดังนี้
       แม่น้ำวัง ไหลผ่าน หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 2 หมู่ที่3 และหมู่ที่ 6
       ลำห้วยแม่มาย ไหลผ่าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11
       ลำห้วยแม่อาง ไหลผ่าน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8
       ลำห้วยแม่ปง ไหลผ่าน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7
       หนองน้ำบ่อแร่ หมู่ที่ 1
       บ่อน้ำซับฟ้า หมู่ที่ 4
       ห้วยหลวง หมู่ที่ 5
       ห้วยลำปางหลวง หมู่ที่ 9

ศักยภาพในตำบล
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 27 คน
       สำนักปลัด จำนวน 17 คน
       ส่วนการคลัง จำนวน 5 คน
      
ส่วนโยธา จำนวน 5 คน
สมาชิกสภา อบต. จำนวน 24 คน (12 หมู่บ้าน)